Bolagsstämmor

Årsstämma den 16 februari 2023

Aktieägarna i Mälaråsen kallas härmed till årsstämmaden 16 februari 2023 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning