Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2016

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

  • Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 5 oktober 2016.
  • Koncernen har genom bolagsförvärv köpt fastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna.
  • Bolaget har genomfört en nyemission om 269 MSEK för att finansiera förvärvet.
  • Koncernen har under året upptagit nya lån om 613 MSEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

  • Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut

Utdelning avseende 2016
Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning om 10 kr per aktie, vilket blir en total utdelning om 26 900 TSEK. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter. Det föreslås att avstämningsdagar fastställs till 11 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 och 29 december 2017.

Årsstämma
Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl. 13:00 den 4 april 2017 i Pareto Business Managements lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm. Kallelse publiceras på www.malarasen.se. Årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida från den 28 februari 2017. Där framgår fullständiga redovisningsprinciper.

Finansiell kalender
04/04/2017 Årsstämma 2016
31/05/2017 Kvartalsredogörelse

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 februari 2017

Mälaråsen AB (publ)
Org.nr: 559059-8594

Henrik Viktorsson
Styrelseordförande

Helena Johnson
Styrelseledamot

Christian Krüeger
Styrelseledamot 

Johan Hedander
Styrelseledamot

Jacob Anderlund  
VD 

Jacob Anderlund
+ 46 8 402 50 00
[email protected]

Mälaråsen AB i korthet
Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell

Bolagets VD är Jacob Anderlund och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se

2017-12-22

Mälaråsen AB (publ) har idag överenskommit med Swedbank om att utöka bolagets kreditfacilitet med 87,5 miljoner kronor. Det utökade lånet avses användas för refinansiering av juniorlån som bolaget har hos Collector Bank.

2017-11-29
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017-07-01 - 2017-09-30*

Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 728 tkr.

Driftsöverskott för perioden uppgick till 14 269 tkr.

Koncernen hade per 2017-09-30 likvida medel om 24 421 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-09-30 till 928 700 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-09-30 om 315 058 tkr ger en soliditet på 33 %.

Resultat före skatt 10 921 tkr.

Resultat per aktie 4,0 kr.

2017-08-29
Regulatorisk

Väsentliga händelser under perioden 
I enlighet med plan har dotterbolagen PMB Invest 100 AB och MS Etablering VI AB upplösts genom fusion med Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB respektive Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB per 2017-04-27.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid styrelsemötet 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn. Bolagets tidigare verkställande direktör Ida Fransson har valt att lämna sin tjänst och avslutar sitt uppdrag den 29 augusti 2017.

2017-08-29
Regulatorisk

Vid styrelsemöte den 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn.

2017-04-26
Regulatorisk

Vid styrelsemöte i Mälaråsen AB (publ) har idag Ida Fransson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Hon tillträder omgående.

2017-04-05

Vid årsstämma den 4 april 2017 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut om utdelning;

2017-03-06
Regulatorisk

Klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
5
6
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.