Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2016

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 5 oktober 2016.
 • Koncernen har genom bolagsförvärv köpt fastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna.
 • Bolaget har genomfört en nyemission om 269 MSEK för att finansiera förvärvet.
 • Koncernen har under året upptagit nya lån om 613 MSEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut

Utdelning avseende 2016
Styrelsen föreslår till bolagsstämman en utdelning om 10 kr per aktie, vilket blir en total utdelning om 26 900 TSEK. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter. Det föreslås att avstämningsdagar fastställs till 11 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 och 29 december 2017.

Årsstämma
Styrelsen avser att kalla bolagets aktieägare till årsstämma kl. 13:00 den 4 april 2017 i Pareto Business Managements lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm. Kallelse publiceras på www.malarasen.se. Årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida från den 28 februari 2017. Där framgår fullständiga redovisningsprinciper.

Finansiell kalender
04/04/2017 Årsstämma 2016
31/05/2017 Kvartalsredogörelse

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 28 februari 2017

Mälaråsen AB (publ)
Org.nr: 559059-8594

Henrik Viktorsson
Styrelseordförande

Helena Johnson
Styrelseledamot

Christian Krüeger
Styrelseledamot 

Johan Hedander
Styrelseledamot

Jacob Anderlund  
VD 

Jacob Anderlund
+ 46 8 402 50 00
[email protected]

Mälaråsen AB i korthet
Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell

Bolagets VD är Jacob Anderlund och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se

2017-02-28

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 5 oktober 2016.
 • Koncernen har genom bolagsförvärv köpt fastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna.
 • Bolaget har genomfört en nyemission om 269 MSEK för att finansiera förvärvet.
 • Koncernen har under året upptagit nya lån om 613 MSEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut
2016-11-30
Regulatorisk

Denna kvartalsredogörelse blir första rapporten som offentliggörs för Mälaråsen AB (publ) sedan noteringen 2016-10-05.

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kr*
 • Periodens resultat uppgick till 0 kr*
 • Totala tillgångarna uppgick till 881 500 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 23 115 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0 kr*

*Då förvärvet av dotterbolagen skedde per 2016-09-30 bidrar inte dotterbolagens resultat till koncernen. Därav redovisas nettoomsättning och resultatet som 0 kr, per 2016-09-30.

Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

2016-10-13

Vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

2016-10-04

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 5 oktober 2016.

2016-09-27

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
5
6
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.