Pressmeddelanden

Mälaråsen AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2018
  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 59 942 tkr (58 404).
  • Driftnettot för perioden uppgick till 56 287 tkr (56 929).
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 41 014 tkr (38 828).
  • Periodens resultat* 55 188 tkr (114 260).
  • Resultat per aktie* 20,5 kr (42,5).

Fjärde kvartalet 2018-10-01 - 2018-12-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 943 tkr (14 516).
  • Driftnettot för perioden uppgick till 13 438 tkr (14 220).
  • Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 9 662 tkr (9 800).
  • Periodens resultat* 25 595 tkr (23 456).
  • Resultat per aktie* 9,5 kr (8,7).

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 28 258 (27 146) tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 976 200 (952 600) tkr. Vid fjärde kvartalet 2018 har bolagets ledning bedömt att det verkliga värdet är ökat med 23 600 (23 900) tkr jämfört mot kvartal två 2018.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 366 802 (338 514) tkr ger en soliditet på 36,3 (34,3) %.

*Under fjärde kvartalet 2018 uppgick de orealiserade värdeförändringarna på fastigheterna till 23 600 (23 900) tkr och under hela 2018 uppgick de till 23 600 (105 107) tkr.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@malarasen.se 

Robin Englén, VD Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 84

robin.englen@paretosec.com

Mälaråsen i korthet  

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight sedan den 5 oktober 2016. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019. 

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök http://www.malarasen.se/ 

Filer för nedladdning
2018-02-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr. 559059-8594 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2018 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2017-12-28

Mälaråsen AB (publ) erhöll information den 27 december 2017 att Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) har förvärvat aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) där deras totala ägande överstiger 10 % efter transaktionen.

2017-12-22

Mälaråsen AB (publ) har idag överenskommit med Swedbank om att utöka bolagets kreditfacilitet med 87,5 miljoner kronor. Det utökade lånet avses användas för refinansiering av juniorlån som bolaget har hos Collector Bank.

2017-11-29
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017-07-01 - 2017-09-30*

Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 728 tkr.

Driftsöverskott för perioden uppgick till 14 269 tkr.

Koncernen hade per 2017-09-30 likvida medel om 24 421 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-09-30 till 928 700 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-09-30 om 315 058 tkr ger en soliditet på 33 %.

Resultat före skatt 10 921 tkr.

Resultat per aktie 4,0 kr.

2017-08-29
Regulatorisk

Väsentliga händelser under perioden 
I enlighet med plan har dotterbolagen PMB Invest 100 AB och MS Etablering VI AB upplösts genom fusion med Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB respektive Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB per 2017-04-27.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid styrelsemötet 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn. Bolagets tidigare verkställande direktör Ida Fransson har valt att lämna sin tjänst och avslutar sitt uppdrag den 29 augusti 2017.

2017-08-29
Regulatorisk

Vid styrelsemöte den 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn.

2017-04-26
Regulatorisk

Vid styrelsemöte i Mälaråsen AB (publ) har idag Ida Fransson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Hon tillträder omgående.

2017-04-05

Vid årsstämma den 4 april 2017 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut om utdelning;

1
2
3
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.