Pressmeddelanden

Halvårsrapport 2017-01-01 - 2017-06-30

Väsentliga händelser under perioden 
I enlighet med plan har dotterbolagen PMB Invest 100 AB och MS Etablering VI AB upplösts genom fusion med Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB respektive Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB per 2017-04-27.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid styrelsemötet 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn. Bolagets tidigare verkställande direktör Ida Fransson har valt att lämna sin tjänst och avslutar sitt uppdrag den 29 augusti 2017.

Finansiell översikt och nyckeltal, koncernen

Finansiella nyckeltal 3 mån
2017-04-01 -
2017-06-30
3 mån
2016-04-21 -
2016-06-30*
6 mån
2017-01-01
2017-06-30
6 mån
2016-04-21 -
2016-06-30*
Hyresintäkter, (TSEK) 14 572 - 29 160 -
Driftnetto, (TSEK) 14 220 - 28 440 -
Förvaltningsresultat, (TSEK) 9 682 - 19 352 -
Resultat före skatt, (TSEK) 12 809 - 100 326 -
Totala tillgångar, (TSEK) 976 859 50  976 859 50
Eget kapital, (TSEK) 304 488 50 304 488 50
Likvida medel, (TSEK)  41 042 50 41 042 50
Marknadsvärde fastigheten, (TSEK) 928 700 - 928 700 -
Eget kapital per aktie, (SEK) 113,19 1,00 113,19 1,00
Resultat per aktie, (SEK) 4,11 0,00 29,79 0,00
Antal utestående aktier (stycken) 2 690 000 50 000 2 690 000 50 000
Skuldsättningsgrad 2,2 - 2,2 -
Räntetäckningsgrad 3,4 - 3,4 -
Soliditet 31% 100% 31% 100%
Belåningsgrad 65% - 65% -
Skuldtjänstkvot 2,5 - 2,3 -

*Bolaget bildades den 21 april 2016 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades under september 2016.


Finansiell kalender
2017-11-29  Kvartalsredogörelse
2018-02-26 Bokslutskommuniké

Stockholm den 29 augusti 2017

Mälaråsen AB (publ)
Org.nr: 559059-8594

Henrik Viktorsson
Styrelseordförande

Helena Johnson
Styrelseledamot

Johan Hedander  
Styrelseledamot

Christian Krüeger
Styrelseledamot

Joachim Carlsson  
VD

Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92
[email protected]

Mälaråsen AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm, Sweden

Mälaråsen AB i korthet
Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för verksamhet inom bilförsäljning, verkstad samt däckhotell.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se

Filer för nedladdning
2018-05-30

Mälaråsen AB (publ) delårsrapport Q1 för 2018

Första kvartalet 2018-01-01 - 2018-03-31

Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 461 (14 220).

Driftnetto för perioden uppgick till 14 461 tkr (14 220).

Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 10 340 tkr (6 970).

Resultat före skatt 10 340 tkr (87 517).*

Resultat per aktie 3,44 kr (25,68).

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 26 090 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-03-31 till 952 600 tkr. Vid första kvartalet 2018 har bolagets ledning bedömt att det verkliga värdet är oförändrat jämfört mot kvartal fyra 2017.

Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 320 870 tkr ger en soliditet på 33 %.

* Under första kvartal 2017 hade koncernen en orealiserad värdeförändring på fastigheterna om 77 847 tkr.

2018-03-28

Vid årsstämma den 28 mars 2018 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

2018-02-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr. 559059-8594 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 mars 2018 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

2017-12-28

Mälaråsen AB (publ) erhöll information den 27 december 2017 att Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia (FO-nr 0205049-0) har förvärvat aktier i Mälaråsen AB (publ) (559059-8594) där deras totala ägande överstiger 10 % efter transaktionen.

2017-12-22

Mälaråsen AB (publ) har idag överenskommit med Swedbank om att utöka bolagets kreditfacilitet med 87,5 miljoner kronor. Det utökade lånet avses användas för refinansiering av juniorlån som bolaget har hos Collector Bank.

2017-11-29
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017-07-01 - 2017-09-30*

Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 728 tkr.

Driftsöverskott för perioden uppgick till 14 269 tkr.

Koncernen hade per 2017-09-30 likvida medel om 24 421 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-09-30 till 928 700 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-09-30 om 315 058 tkr ger en soliditet på 33 %.

Resultat före skatt 10 921 tkr.

Resultat per aktie 4,0 kr.

2017-08-29
Regulatorisk

Väsentliga händelser under perioden 
I enlighet med plan har dotterbolagen PMB Invest 100 AB och MS Etablering VI AB upplösts genom fusion med Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB respektive Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB per 2017-04-27.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid styrelsemötet 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn. Bolagets tidigare verkställande direktör Ida Fransson har valt att lämna sin tjänst och avslutar sitt uppdrag den 29 augusti 2017.

2017-08-29
Regulatorisk

Vid styrelsemöte den 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn.

<<
1
...
3
4
5
6
7
>>
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.