Pressmeddelanden

Halvårsrapport jan-juni 2 2020

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under september 2020 för att besluta om extra utdelning i enlighet med det ursprungliga förslaget som lades fram i kallelsen till årsstämman 2020. Detta innebär att ytterligare 5,0 kr per aktie kommer att delas ut vid två tillfällen under året.

Andra kvartalet april - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 026 tkr (14 789)
 • Driftnettot uppgick till 14 911 tkr (14 361), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,2 % (97,1)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 278 tkr (10 748)
 • Periodens resultat uppgick till -496* tkr (39 543) motsvarande -0,2 kr per aktie (14,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 889 tkr (10 366)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-06-30 till 1 004 700 tkr (1 014 000) en minskning med -15 500 tkr (37 800) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 1 020 200 tkr.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 58,0 % (58,4)
 • EPRA NAV uppgick till 168,7 kr (162,6)

Perioden januari - juni 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 053 tkr (29 578)
 • Driftnettot uppgick till 29 656 tkr (29 007), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,7 % (98,1)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 395 tkr (21 819)
 • Periodens resultat uppgick till 7 252* tkr (49 396) motsvarande 2,7 kr per aktie (18,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 655 tkr (20 804)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-06-30 till 1 004 700 tkr (1 014 000) en minskning med -15 500 tkr (37 800) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång om 1 020 200 tkr.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 58,0 % (58,4)
 • EPRA NAV uppgick till 168,7 kr (162,6)

*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -15 500 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 37 800 tkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Williamson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94
[email protected] 

Robin Englén, verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84
[email protected] 

Mälaråsen AB (publ) i korthet
Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Upplands Motor. Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag och ett modernt familjeägt bolag med drygt 800 anställda. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 5 oktober 2016.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com 

2017-02-28

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 • Bolagets aktier handlas på AktieTorget sedan den 5 oktober 2016.
 • Koncernen har genom bolagsförvärv köpt fastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna.
 • Bolaget har genomfört en nyemission om 269 MSEK för att finansiera förvärvet.
 • Koncernen har under året upptagit nya lån om 613 MSEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut
2016-11-30
Regulatorisk

Denna kvartalsredogörelse blir första rapporten som offentliggörs för Mälaråsen AB (publ) sedan noteringen 2016-10-05.

Koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kr*
 • Periodens resultat uppgick till 0 kr*
 • Totala tillgångarna uppgick till 881 500 Tkr
 • Likvida medel uppgick till 23 115 Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0 kr*

*Då förvärvet av dotterbolagen skedde per 2016-09-30 bidrar inte dotterbolagens resultat till koncernen. Därav redovisas nettoomsättning och resultatet som 0 kr, per 2016-09-30.

Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

2016-10-13

Vid extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

2016-10-04

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 5 oktober 2016.

2016-09-27

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 oktober 2016 klockan 10.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
5
6
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.