Pressmeddelanden

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I MÄLARÅSEN MED ANLEDNING AV AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE OCH INFORMATION OM SKIFTESLIKVID I SAMBAND MED DEN FRIVILLIGA LIKVIDATIONEN

Information till aktieägare i Mälaråsen AB (publ) med anledning av det automatiskt inlösenförfarande som beslutades på bolagets årsstämma den 16 februari 2023 finns att tillgå i inlösenbroschyren som finns bifogad med detta pressmeddelande.

Med anledning av det automatiska inlösenförfarandet kommer bolaget att avnoteras från Spotlight Stock Market och träda i frivillig likvidation. Baserat på försiktiga antaganden har skifteslikvidens storlek preliminärt uppskattats till 1,00 - 1,50 kronor per aktie, vilken förhoppningsvis kommer kunna skiftas ut kring årsskiftet 2023/2024. Dessa uppgifter kan således komma att ändras fram till och med att Bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera uppdaterade bedömningar löpande.

Bolaget avser vidare att återkomma med mer information om likvidationen och tidpunkt för avnoteringen i samband med det automatiska inlösenförfarandets verkställande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]  

Oskar Wigsén, tf. vd
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 53 82
[email protected]  

Mälaråsen AB (publ) i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett publikt holdingbolag, med org.nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan oktober 2016.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se.