Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

  • Dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 15 september 2022,
  • Dels senast den 19 september 2022 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Mälaråsen AB (publ), Att: Oskar Wigsén, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post till [email protected] Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 september 2022. En sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 september 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt § 10 i bolagsordningen. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.malarasen.se. Formuläret ska skickas till den postadress eller e-postadress som gäller för insändandet av den ordinarie anmälan. Aktieägare får dock inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på www.malarasen.se. Poströstningsformulär, som också fungerar som anmälan till stämman, tillsammans med eventuella behörighetshandlingar ska vara Bolaget tillhanda senast den 19 september 2022.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna postadress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.malarasen.se och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin adress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 2 690 000 aktier, motsvarande 2 690 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden avseende Bolaget eller dess dotterbolag som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Förslag till dagordning

1.        Stämmans öppnande

2.        Val av ordförande vid stämman

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd

4.        Godkännande av dagordning

5.        Val av en eller flera justeringspersoner

6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.        Beslut om godkännande av avyttring av Bolagets dotterbolag

8.        Stämmans avslutade

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokaten Henrik Fritz väljs som ordförande för stämman.

Beslut om godkännande av avyttring av Bolagets dotterbolag (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna avyttringen av Bolagets båda dotterbolag Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, org. nr 556680-9710 ("Mälaråsen Stockholm") och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB, org. nr 556073-7446 ("Mälaråsen Märsta"). Mälaråsen Stockholm och Mälaråsen Märsta äger tillsammans samtliga andelar i Mälaråsen Fastigheter i Uppsala Kommanditbolag, org. nr 916620-2581 ("Mälaråsen Uppsala"). Mälaråsen Stockholm äger fastigheterna Sollentuna Talldungen 13 och Stockholm Enare 1, Mälaråsen Märsta äger fastigheten Sigtuna Märsta 23:6 och Mälaråsen Uppsala äger fastigheten Uppsala Kungsängen 34:4.

Bolaget har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Nordiska Strategifastigheter Holding AB ("Avtalet") om försäljningen. Avtalet är villkorat av att bolagsstämman i Bolaget godkänner försäljningen. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 194 miljoner kronor.

Efter avdrag för latent skatt, andra justeringar samt uppskattade transaktionskostnader och kostnader för utskiftning av likvid till aktieägarna innefattande också likvidation av Bolaget, inklusive redan beslutade utdelningar men före eventuella framtida utdelningar som beslutas av årsstämman samt före värdet av realisationen av dotterbolagens ränteswapar beräknas eget kapital per aktie uppgå till cirka 203 kronor per aktie. Ränteswaparnas marknadsvärde beror på den underliggande räntenivån och kan således påverkas både negativt och positivt fram till och med tillträdet. Ränteswaparna avses lösas i samband med tillträdet och det realiserade marknadsvärdet efter skatt och transaktionskostnader kommer tillgodogöras aktieägarna.  Beslut om utskiftning av likvid förutsätter tillkommande stämmobeslut.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.malarasen.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

[email protected]

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82

[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

2023-02-16
Regulatorisk

Årsstämman i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls i Stockholm den 16 februari 2023. Aktieägarna hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilket finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.malarasen.se/.

2023-01-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma den 16 februari 2023 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

2023-01-16
Regulatorisk

Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling har slutförts, vilken inte innebar någon väsentlig påverkan på värdejusterat eget kapital. Styrelsen har nu för avsikt att inom kort kalla till årsstämma för att besluta om utskiftning av 159 kr per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande, vilket beräknas kunna genomföras i mitten av mars.

2022-11-24
Regulatorisk

Bolaget frånträdde den 30 september 2022 sina samtliga fastighetsägande dotterbolag. Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling beräknas ske under slutet av det fjärde kvartalet 2022.

Sammantaget anser styrelsen att försäljningen av verksamheten i all väsentlighet reflekterat dess verkliga värde och att den varit en god affär för aktieägarna. Styrelsens mål är nu att så skyndsamt som möjligt betala ut transaktionslikviden.

2022-10-25

Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls idag den 25 oktober 2022 med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande bolagsstämma utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare. Aktieägarna hade före stämman utövat sin rösträtt genom poströstning. Stämman fattade följande beslut nedan.

2022-10-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 oktober 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras via poströstning, enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast har möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. Informationen om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på dagen för stämman, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

1
2
...
8
>>