Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MÄLARÅSEN AB

Aktieägarna i Mälaråsen AB, org.nr 559059-8594 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 maj 2023,
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 10 maj 2023.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till Mälaråsen AB (publ), Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen [email protected]. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.malarasen.se.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande av avgångsredovisning enligt 25 kap. 33 § aktiebolagslagen
  7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och verkställande direktören
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås likvidatorn Sten Gejrot. 

Begäran om upplysningar

Likvidatorn ska, om någon aktieägare begär det och likvidatorn anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens avgångsredovisning jämte revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress c/o Pareto Securities AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm samt på Bolagets webbplats, www.malarasen.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggs fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i april 2023

Mälaråsen AB

Likvidatorn

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Gejrot, likvidator
+46 (0) 70 547 53 82
[email protected]  

Oskar Wigsén, Business Manager
+46 (0) 8 402 53 82
[email protected]  

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt holdingbolag, med org.nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och har trätt i frivillig likvidation.

För mer information om Mälaråsen, vänligen besök www.malarasen.se.