Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma den 29 april 2022 i Mälaråsen AB (publ)

Vid årsstämma den 29 april 2022 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 169 014 455 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 10 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 900 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,50 kronor per aktie, således totalt 6 725 000 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 3 maj 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 och 30 december 2022.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2021.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Henrik Viktorsson, Christian Krüeger, Clara De Château, Robin Englén och Mikael Igelström, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Henrik Viktorsson som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 550 000 kr varav 150 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma. Det beslutades vidare att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 672 500 nya aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigades att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

+46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

 

Oskar Wigsén, tf. vd

Mälaråsen AB (publ)

+46 (0) 8 402 53 82

[email protected] 

Mälaråsen i korthet 

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.