Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman 2023 i Mälaråsen och information från styrelsen om handelsdagar för inlösenaktier

Årsstämman i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls i Stockholm den 16 februari 2023. Aktieägarna hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilket finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.malarasen.se/.

  • Beslutades att fastställa årsredovisningen med den intagna resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med revisorns tillstyrkande.
  • Beslutades att ingen vinstutdelning lämnas.
  • Beslutades om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022 i enlighet med revisorns tillstyrkande.
  • Beslutades om arvode till styrelseledamöterna med totalt 42 832 kronor i månaden, varvid 12 500 kronor i månaden till styrelseordföranden och 8 333 kronor i månaden till envar av övriga styrelseledamöter fram till det tidigaste av nästa årsstämma eller Bolagets likvidation.
  • Beslutades att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
  • Beslutades om omval av Henrik Viktorsson till styrelseordförande och Robin Englén, Christian Krüeger, Mikael Igelström samt Clara de Château till styrelseledamöter.
  • Beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.
  • Beslutades om ett automatiskt inlösenförande varigenom 159 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 427 710 000 kronor, skiftas ut till aktieägarna. Beslutet om inlösenförfarandet företogs som ett och samma beslut vid stämman, inkluderande åtgärder i tre steg. Första steget består av en fondemission om 2 690 000 kronor utan utgivande av nya aktier. Andra steget utgörs av en uppdelning av Bolagets aktier i en stamaktie och en inlösenaktie. Det sista steget består av en inlösen av samtliga 2 690 000 inlösenaktier för återbetalning till aktieägarna. Avstämningsdag för att få inlösenaktier är den 28 februari 2023, vilket innebär att sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 24 februari 2023 och första dag för handel med bolagets aktier exklusive rätt till inlösenaktier är den 27 februari 2023. Avstämningsdagen för rätt att erhålla inlösenlikviden är den 8 mars 2023 och utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske den 13 mars 2023.
  • Beslutades att Bolaget ska träda i frivillig likvidation då Bolaget inte längre bedriver någon verksamhet efter att Bolagets helägda dotterbolag, Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB och Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, avyttrades den 30 september 2022. Likvidator ska utses efter att utbetalningen av ovan automatiska inlösenförfarande genomförts. Till likvidator föreslås advokat Sten Gejrot. Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas.
  • Beslutades om avnotering av Bolagets aktie från Spotlight Stock Market med anledning av Bolagets automatiska inlösenförfarande och frivilliga likvidation.

Handelsdagar för inlösenaktier

Inlösenaktierna i det automatiska inlösenförfarandet i Mälaråsen AB (publ) kommer att handlas den 1 mars - 6 mars 2023. Ytterligare information om det automatiska inlösenförfarandet kommer att offentliggöras i en broschyr på Bolagets webbplats den 22 februari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Oskar Wigsén, tf. vd
Mälaråsen AB (publ)
+46 (0) 8 402 53 82
[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett publikt holdingbolag, med org. nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan oktober 2016.

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se