Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 maj 2023 i Mälaråsen AB

Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB ägde rum den 16 maj 2023 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

Avgångsredovisning
Avgående styrelsens avgångsredovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter under direktören ansvarsfrihet för perioden, jämte revisionsberättelse framlades i behörig ordning.

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beviljade avgående styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för direktören ansvarsfrihet för perioden.

Vad gäller likvidationsprocessen har Bolagsverket förordnat att okända borgenärer ska kontakta Bolagsverket senast den 11 oktober 2023 för att anmäla sina eventuella fordringar mot bolaget. Utskiftning av återstående tillgångar kommer att ske därefter och beräknas ske innan årsskiftet.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sten Gejrot, likvidator
Telefon: +46 70 547 53 82
[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt holdingbolag, med org.nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och har trätt i frivillig likvidation.

För mer information om Mälaråsen, vänligen besök www.malarasen.se.

2023-05-16

Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB ägde rum den 16 maj 2023 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2023-02-16
Regulatorisk

Årsstämman i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls i Stockholm den 16 februari 2023. Aktieägarna hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilket finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.malarasen.se/.

2023-01-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma den 16 februari 2023 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

2023-01-16
Regulatorisk

Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling har slutförts, vilken inte innebar någon väsentlig påverkan på värdejusterat eget kapital. Styrelsen har nu för avsikt att inom kort kalla till årsstämma för att besluta om utskiftning av 159 kr per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande, vilket beräknas kunna genomföras i mitten av mars.

1
2
...
8
>>