Pressmeddelanden

Kvartalsredogörelse för perioden januari- mars 2017

VD har ordet

Fastigheternas bokförda värde uppgick till 847,6 mkr vid årsskiftet vilket motsvarar fastighetsvärdet vid köpet. Vid kvartalets utgång har fastigheterna värderats av en extern värderare vilket i enlighet med värderingen ger ett nytt bokfört värde på fastigheterna om 925,5 mkr. Det bokförda värdet på fastigheterna med avdrag för uppskjuten skatt ger en resultatpåverkan i första kvartalet om 60,8 mkr. För mer information gällande värderingen av fastigheterna hänvisas till bolagets årsredovisning 2016.

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd. De två planerade fusionerna av dotterbolag är genomförda enligt plan under april månad 2017.

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte fanns under perioden januari 2016 - mars 2016. Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och kommer således inte särredovisas.

 

januari   - mars   2017

 
     

Hyresintäkter, tkr

14 588

 

Driftsöverskott, tkr

14 070

 

Förvaltningsresultat,   tkr

9 510

 

Resultat efter skatt,   tkr

69 069

 

Resultat per aktie, kr

25,68

 

Totala tillgångar, tkr

956 892

 

Likvida medel, tkr

22 858

 

Eget kapital, tkr

320 223

 

Belåningsgrad   (LTV)

66 %

 

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 690 000 stamaktier.

Finansiell kalender

2017-08-29, halvårsrapport

2017-11-29, kvartalsredogörelse Q3

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Ytterligare information

Verkställande direktör, Ida Fransson, [email protected], +46 707 24 68 48

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.

2017-12-22

Mälaråsen AB (publ) har idag överenskommit med Swedbank om att utöka bolagets kreditfacilitet med 87,5 miljoner kronor. Det utökade lånet avses användas för refinansiering av juniorlån som bolaget har hos Collector Bank.

2017-11-29
Regulatorisk

Tredje kvartalet 2017-07-01 - 2017-09-30*

Hyresintäkter för perioden uppgick till 14 728 tkr.

Driftsöverskott för perioden uppgick till 14 269 tkr.

Koncernen hade per 2017-09-30 likvida medel om 24 421 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-09-30 till 928 700 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-09-30 om 315 058 tkr ger en soliditet på 33 %.

Resultat före skatt 10 921 tkr.

Resultat per aktie 4,0 kr.

2017-08-29
Regulatorisk

Väsentliga händelser under perioden 
I enlighet med plan har dotterbolagen PMB Invest 100 AB och MS Etablering VI AB upplösts genom fusion med Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB respektive Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB per 2017-04-27.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid styrelsemötet 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn. Bolagets tidigare verkställande direktör Ida Fransson har valt att lämna sin tjänst och avslutar sitt uppdrag den 29 augusti 2017.

2017-08-29
Regulatorisk

Vid styrelsemöte den 29 augusti 2017 i Mälaråsen AB (publ) har Joachim Carlsson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Han tillträder omgående. Joachim Carlsson kommer närmast från EY (Ernst & Young AB) där han sedan 2011 arbetat som revisor inom fastighetssektorn.

2017-04-26
Regulatorisk

Vid styrelsemöte i Mälaråsen AB (publ) har idag Ida Fransson utsetts till verkställande direktör i bolaget. Hon tillträder omgående.

2017-04-05

Vid årsstämma den 4 april 2017 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut om utdelning;

2017-03-06
Regulatorisk

Klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

1
2
3
4
5
6
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.