Pressmeddelanden

Mälaråsen AB delårsrapport januari - september 2021

Tredje kvartalet juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 069 tkr (15 027)
 • Driftnettot uppgick till 15 012 tkr (14 973), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 %
  (99,6)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 764 tkr (11 129)
 • Periodens resultat uppgick till 8 769 tkr (10 045) motsvarande 3,3 kr per aktie (3,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 543 tkr (19 604)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 117 400 tkr (1 004 700)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,1 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 51,5 % (57,8)
 • NRV uppgick till 214,2 kr (167,8)

Perioden januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 45 205 tkr (45 080)
 • Driftnettot uppgick till 45 032 tkr (44 629), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 %
  (99,0)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 32 180 tkr (33 524)
 • Periodens resultat1 uppgick till 47 511 tkr (17 297) motsvarande 17,7 kr per aktie (6,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 767 tkr (30 259)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 117 400 tkr (1 004 700)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 51,5 % (57,8)
 • NRV uppgick till 214,2 kr (167,8)

1Orealiserade värdeförändringarna, förvaltningsfastigheter, uppgick under perioden till 22 800 tkr (-15 500)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB

+46 (0) 8 402 51 05

[email protected] 

Oskar Wigsén, tf verkställande direktör, Mälaråsen AB

+ 46 (0) 402 53 82

[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2021.

För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com 

2020-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr. 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020 klockan 14:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-09-07

Upplands Motor är för närvarande ensam hyresgäst inom de bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Sigtuna, som ägs av Mälaråsen AB (publ):s dotterbolag Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, Mälaråsen Fastigheter i Uppsala KB och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB.

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under september 2020 för att besluta om extra utdelning i enlighet med det ursprungliga förslaget som lades fram i kallelsen till årsstämman 2020. Detta innebär att ytterligare 5,0 kr per aktie kommer att delas ut vid två tillfällen under året.

2020-04-02
Regulatorisk

Vid årsstämma den 2 april 2020 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens reviderade utdelningsförslag som meddelades den 27 mars 2020. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:
2020-03-27
Regulatorisk

På grund av den osäkerhet som covid-19 har skapat har styrelsen valt att revidera utdelningsförslaget för 2020. Inför stämman den 2 april 2020 föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kr per aktie samtidigt som avsikten fortfarande är att dela ut totalt 10,00 kr per aktie under 2020.

2020-02-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

<<
1
2
3
4
...
7
>>
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.