Pressmeddelanden

Mälaråsen AB delårsrapport januari - september 2022

Bolaget frånträdde den 30 september 2022 sina samtliga fastighetsägande dotterbolag. Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling beräknas ske under slutet av det fjärde kvartalet 2022.

Sammantaget anser styrelsen att försäljningen av verksamheten i all väsentlighet reflekterat dess verkliga värde och att den varit en god affär för aktieägarna. Styrelsens mål är nu att så skyndsamt som möjligt betala ut transaktionslikviden.

Tredje kvartalet juli - september 20221

  • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 168 tkr
  • Periodens resultat uppgick till 405 036 tkr vilket motsvarar 150,6 kr/aktie
  • Eget kapital per aktie uppgick till 213,7 kr

Perioden januari - september 20221

  • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 506 tkr
  • Periodens resultat uppgick till 430 051 tkr vilket motsvarar 159,9 kr/aktie
  • Eget kapital per aktie uppgick till 213,7 kr

1Avser moderbolagets bokslut då det i och med försäljningen inte längre finns en koncern. För jämförelsesiffror se moderbolagets resultat- och balansräkning på sida 3 i delårsrapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett publikt holdingbolag, med org. nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan oktober 2016. För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök www.malarasen.se.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2022. För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com