Pressmeddelanden

Mälaråsen AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2021

Fjärde kvartalet oktober - december 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 685 tkr (15 580)
 • Driftnettot uppgick till 14 933 tkr (14 749), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,1 % (98,1)
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 9 789 tkr (10 645)
 • Periodens resultat2 uppgick till 42 970 tkr (75 669) motsvarande 16,0 kr per aktie (28,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 167 tkr (3 771)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-12-31 till 1 163 200 tkr (1 094 600)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 49,4 % (52,9)
 • NRV per aktie uppgick till 232,6 kr (203,8)
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,1 % (5,4)                    

1Förvaltningsresultatet har belastats av extraordinära kostnader kopplat till refinansieringen av koncernens banklån

2Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 45 800 tkr (89 900)

Tolv månader januari - december 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 63 062 tkr (62 841)
 • Driftnettot uppgick till 59 965 tkr (59 378), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,5 % (98,8)
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 41 969 tkr (44 169)
 • Periodens resultat2 uppgick till 90 481 tkr (93 440) motsvarande 33,6 kr per aktie (34,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60 934 tkr (34 030)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2021-12-31 till 1 163 200 tkr (1 094 600).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,4 ggr (4,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 49,4 % (52,9)
 • NRV per aktie uppgick till 232,6 kr (203,8)
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,2 % (5,4)

1Förvaltningsresultatet har belastats av extraordinära kostnader kopplat till refinansieringen av koncernens banklån

2Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 68 600 tkr (74 400)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Oskar Wigsén, tf. verkställande direktör, Mälaråsen AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 82
[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt bolag, med organisationsnummer 559059-8594, och ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Fastigheterna omfattar 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta som är fullt uthyrda till Volvo Personvagnar AB. De erbjuder service och verkstadstjänster samt försäljning av nya och begagnade bilar. Hyresavtalen löper till och med den 30 september 2031. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan oktober 2016.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mälaråsen AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022.

För mer information gällande Mälaråsen AB, vänligen besök www.malarasen.se och www.spotlightstockmarket.com 

2022-09-30

Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594 ("Bolaget"), har idag, den 30 september 2022, slutfört försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, org.nr 556680-9710, och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB, org.nr 556073-7446, ("Dotterbolagen"). Dotterbolagens respektive fastigheter som omfattas av försäljningen avser direkt ägande i fastigheterna Sollentuna Talldungen 13, Stockholm Enare 1 och Sigtuna Märsta 23:6 samt indirekt ägande till fastigheten Uppsala Kungsängen 34:4 ("Fastigheterna") genom sitt gemensamt helägda dotterbolag Mälaråsen Fastigheter i Uppsala KB ("Försäljningen"). Köpare är Nordisk Renting AB via det helägda dotterbolaget Nordiska Strategifastigheter Holding AB ("Köparen").

2022-09-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org. nr 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 september 2022 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2022-08-25
Regulatorisk

Bolaget har utvecklats bra under årets första halvår med ökande resultat. Verksamheten har utvecklats enligt plan och värdet på bolagets tillgångar förändrats positivt. Vi kan även gladeligen meddela att bolagets största fastighet i Kista miljöcertifierats enligt Breeam In-Use och erhållit betyget Very Good.

2022-04-05
Regulatorisk
2022-03-30

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma fredag den 29 april 2022 klockan 11:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

1
2
...
7
>>
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.