Pressmeddelanden

Mälaråsen AB - status för den pågående likvidationen

Bolagsverkets tidsfrist för bolagets okända borgenärer att höra av sig har nu löpt ut, utan att någon borgenär hördes av. Likvidatorn kommer därför att gå vidare med likvidationen och med skiftet av slutlikvid till aktieägarna. Utbetalning kommer att ske till respektive aktieägares depå/konto (där aktierna hålls) genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Bolaget uppskattar att slutlikviden kommer uppgå till totalt 6 429 100 kr, motsvarande 2,39 kr/aktie och förhoppningen är att den kommer kunna skiftas ut kring månadsskiftet november/december 2023.

Likvidatorn avser att, när slutredovisningen reviderats, sammankalla till en extra bolagsstämma för framläggande av likvidatorns slutredovisning med revisionsberättlese. Kallelse till stämman kommer att tillsammans med slutredoivningen finnas tillgängligt bl.a. på bolagets hemsida www.malarasen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Gejrot, likvidator
+46 (0) 70 547 53 82
[email protected]

Oskar Wigsén, Business Manager
+46 (0) 8 402 53 82
[email protected]

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt holdingbolag, med org.nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och har trätt i frivillig likvidation.

För mer information om Mälaråsen, vänligen besök www.malarasen.se

Filer för nedladdning