Pressmeddelanden

Mälaråsen AB uppdaterar prognos av skifteslikvid

Mälaråsen AB uppdaterar härmed sin prognos av skifteslikvid och uppskattar att cirka 1,50 - 2,00 kronor per aktie kommer kunna skiftas ut i samband med att bolaget likvideras. Bolagets förhoppning är att återstående medel kommer kunna skiftas ut kring årsskiftet 2023/2024. Prognosen är baserad på försiktiga antaganden och kan således komma att ändras fram till och med att bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera uppdaterade bedömningar löpande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Gejrot, likvidator

+46 (0) 70 547 53 82

[email protected] 

Oskar Wigsén, Business Manager

+46 (0) 8 402 53 82

[email protected] 

Mälaråsen AB i korthet

Mälaråsen AB är ett publikt holdingbolag, med org.nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och har trätt i frivillig likvidation.

För mer information om Mälaråsen, vänligen besök www.malarasen.se.

Filer för nedladdning
2023-05-16

Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB ägde rum den 16 maj 2023 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2023-02-16
Regulatorisk

Årsstämman i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls i Stockholm den 16 februari 2023. Aktieägarna hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilket finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.malarasen.se/.

2023-01-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma den 16 februari 2023 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

2023-01-16
Regulatorisk

Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling har slutförts, vilken inte innebar någon väsentlig påverkan på värdejusterat eget kapital. Styrelsen har nu för avsikt att inom kort kalla till årsstämma för att besluta om utskiftning av 159 kr per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande, vilket beräknas kunna genomföras i mitten av mars.

1
2
...
8
>>