Pressmeddelanden

Aktieägarna i Mälaråsen kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017

Klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

Dels                     vara införd i aktieboken den 29 mars 2017

Dels                     senast den 29 mars 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Mälaråsen AB (publ), Att: Ida Fransson, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]m. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 mars 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller flera justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående:Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
  a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 9. Val av:
  a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 251 767 475 kronor utdelas ett belopp om 10 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 900 000 kronor. Det föreslås att utbetalning sker vid fyra olika utbetalningstillfällen med fyra lika stora belopp, innebärande att 2,5 kr utdelas per aktie och utbetalningstillfälle. Det föreslås att utbetalningarna sker med följande avstämningsdagar: 11 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 och 29 december 2017.

Förslag om styrelse och arvode till styrelse och revisorer

Val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 8 och 9).

Aktieägarna Försäkringsaktiebolaget Alandia och LMK Stiftelsen, som representerar sammanlagt 15 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Henrik Viktorsson föreslås till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av årsstämma 2017 ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgår till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 8).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
 • Omval av styrelseledamöterna Henrik Viktorsson, Christian Krüeger, Johan Hedander och Helena Johnson för tiden intill nästa årsstämma. Henrik Viktorsson föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 9 a).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9 b).

Styrelseledamöters aktier

Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i Mälaråsen AB (publ): Henrik Viktorsson representerar aktieägare som tillsammans äger 407 500 aktier. Johan Hedander representerar aktieägare som tillsammans äger 155 000 aktier. Christian Krüeger representerar aktieägare som tillsammans äger 100 000 aktier.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 690 000 aktier, motsvarande 2 690 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Dokumentation

Fullmaktsformulär, årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande finns tillgängliga från 6 mars 2017 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Mälaråsen AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm februari 2017

Mälaråsen AB (publ)

Styrelsen 

Filer för nedladdning
2021-08-26

Andra kvartalet april - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 068 tkr (15 026)
 • Driftnettot uppgick till 15 014 tkr (14 911), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 %
  (99,2)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 243 tkr (11 278)
 • Periodens resultat uppgick till 28 4191 tkr (-496) motsvarande 10,6 kr per aktie (-0,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 958 tkr (889)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 117 400 tkr (1 004 700)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,9 ggr (4,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 51,3 % (58,0)
 • NRV uppgick till 210,6 kr (168,7)

Halvåret januari - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 30 136 tkr (30 053)
 • Driftnettot uppgick till 30 020 tkr (29 656), vilket resulterade i en överskottsgrad på 99,6 %
  (98,7)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 416 tkr (22 395)
 • Periodens resultat uppgick till 38 5351 tkr (7 252) motsvarande 14,3 kr per aktie (2,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 224 tkr (10 655)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 117 400 tkr (1 004 700)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,9 ggr (4,6)
 • Belåningsgraden uppgick till 51,3 % (58,0)
 • NRV uppgick till 210,6 kr (168,7)
2021-07-09
Regulatorisk
2021-03-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

2021-02-11
Regulatorisk
2021-02-11
Regulatorisk

Fjärde kvartalet oktober - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 15 580 tkr (15 638)
 • Driftnettot uppgick till 14 749 tkr (14 788), vilket resulterade i en överskottsgrad på 98,1 % (100,0)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 645 tkr (10 959)
 • Periodens resultat uppgick till 75 669 tkr (5 045) motsvarande 28,1 kr per aktie (1,9)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 771 tkr (12 754)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2020-12-31 till 1 094 600 tkr (1 020 200)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 ggr (4,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 52,9 % (56,7)
 • EPRA NRV uppgick till 203,8 kr (171,4)
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,4 % (5,8)                 

*Under den innevarande perioden uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 89 900 tkr och under jämförelseperioden uppgick de till 6 036 tkr.

1
2
3
4
5
6
Mälaråsen AB

Mälaråsen äger och förvaltar tre bilförsäljnings- och servicefastigheter i Kista, Uppsala och Arlandastad.