Pressmeddelanden

Aktieägarna i Mälaråsen kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017

Klockan 13.00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska

Dels                     vara införd i aktieboken den 29 mars 2017

Dels                     senast den 29 mars 2017 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Mälaråsen AB (publ), Att: Ida Fransson, c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]m. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 29 mars 2017, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller flera justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående:Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
  a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 9. Val av:
  a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
  b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 251 767 475 kronor utdelas ett belopp om 10 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 900 000 kronor. Det föreslås att utbetalning sker vid fyra olika utbetalningstillfällen med fyra lika stora belopp, innebärande att 2,5 kr utdelas per aktie och utbetalningstillfälle. Det föreslås att utbetalningarna sker med följande avstämningsdagar: 11 april 2017, 30 juni 2017, 29 september 2017 och 29 december 2017.

Förslag om styrelse och arvode till styrelse och revisorer

Val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 8 och 9).

Aktieägarna Försäkringsaktiebolaget Alandia och LMK Stiftelsen, som representerar sammanlagt 15 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Henrik Viktorsson föreslås till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Föreslås att styrelsearvodet intill slutet av årsstämma 2017 ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgår till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 8).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 8).
 • Omval av styrelseledamöterna Henrik Viktorsson, Christian Krüeger, Johan Hedander och Helena Johnson för tiden intill nästa årsstämma. Henrik Viktorsson föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 9 a).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 9 b).

Styrelseledamöters aktier

Följande styrelseledamöter representerar aktieägare som äger aktier i Mälaråsen AB (publ): Henrik Viktorsson representerar aktieägare som tillsammans äger 407 500 aktier. Johan Hedander representerar aktieägare som tillsammans äger 155 000 aktier. Christian Krüeger representerar aktieägare som tillsammans äger 100 000 aktier.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 690 000 aktier, motsvarande 2 690 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Dokumentation

Fullmaktsformulär, årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande finns tillgängliga från 6 mars 2017 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Mälaråsen AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm februari 2017

Mälaråsen AB (publ)

Styrelsen 

Filer för nedladdning
2020-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr. 559059-8594, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2020 klockan 14:00 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 9 i Stockholm.

2020-09-07

Upplands Motor är för närvarande ensam hyresgäst inom de bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Sigtuna, som ägs av Mälaråsen AB (publ):s dotterbolag Mälaråsen Fastigheter i Stockholm AB, Mälaråsen Fastigheter i Uppsala KB och Mälaråsen Fastigheter i Märsta AB.

2020-08-27
Regulatorisk

Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma under september 2020 för att besluta om extra utdelning i enlighet med det ursprungliga förslaget som lades fram i kallelsen till årsstämman 2020. Detta innebär att ytterligare 5,0 kr per aktie kommer att delas ut vid två tillfällen under året.

2020-04-02
Regulatorisk

Vid årsstämma den 2 april 2020 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens reviderade utdelningsförslag som meddelades den 27 mars 2020. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:
2020-03-27
Regulatorisk

På grund av den osäkerhet som covid-19 har skapat har styrelsen valt att revidera utdelningsförslaget för 2020. Inför stämman den 2 april 2020 föreslår styrelsen en utdelning om 5,00 kr per aktie samtidigt som avsikten fortfarande är att dela ut totalt 10,00 kr per aktie under 2020.

2020-02-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

2020-02-13
Regulatorisk

Fjärde kvartalet oktober - december 2019

 • Hyresintäkterna uppgick till 14 788 tkr (14 460)
 • Driftnettot uppgick till 14 788 tkr (13 438), vilket resulterade i en överskottsgrad på 100,0 %
  (92,9)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 959 tkr (9 662)
 • Periodens resultat uppgick till 5 045 tkr (25 595*) motsvarande 1,9 kr per aktie (9,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 754 tkr (8 690)
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgick per 2019-12-31 till 1 020 200 tkr (1 014 000) en ökning om 6 200 tkr (23 600) från värdet vid det fjärde kvartalets utgång.
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,7 ggr (4,2)
 • Belåningsgraden uppgick till 56,7 % (61,1)
 • EPRA NAV uppgick till 171,4 kr (150,5)
<<
1
...
3
4
5
6
...
8
>>