Pressmeddelanden

Mälaråsen har trätt i likvidation och avnoteras från Spotlight den 31 mars 2023

Mälaråsen AB (publ) ("Mälaråsen") har trätt i frivillig likvidation och advokaten Sten Gejrot har utsetts till likvidator av Bolagsverket i enlighet med vad som beslutats på årsstämman den 16 februari 2023.

Mälaråsen har i samband därmed och i enlighet med beslut på nämnda årsstämma ansökt om avnotering av Mälaråsens aktier från Spotlight Stock Market ("Spotlight"), vilket idag har godkänts av Spotlight. I samråd med Spotlight har sista dag för handel i Mälaråsens aktie fastställts till den 31 mars 2023.

Mälaråsen uppskattar, såsom tidigare kommunicerat, att cirka 1,00 - 1,50 kronor per aktie förhoppningsvis kommer kunna skiftas ut kring årsskiftet 2023/2024. Dessa uppgifter kan således komma att ändras fram till och med att Bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera uppdaterade bedömningar löpande.

Efter avnoteringen kommer all information fortsatt att pressmeddelas och publiceras på Mälaråsens hemsida; www.malarasen.se.

Bolaget har vidare träffat en överenskommelse med Pareto Securities AB för att underlätta handel i Bolagets aktie efter avnoteringen.

För mer information vänligen besök: www.malarasen.se/investor-relations/aktien/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sten Gejrot, likvidator
+46 (0) 70 547 53 82
[email protected] 

Oskar Wigsén, Business Manager
+46 (0) 8 402 53 82
[email protected]  

Mälaråsen i korthet

Mälaråsen är ett publikt holdingbolag, med org.nr 559059-8594, som tidigare, genom sina dåvarande dotterbolag ägde bilanläggningsfastigheter i Stockholm, Uppsala och Arlandastad. Bolaget har emellertid per den 30 september 2022 avyttrat dotterbolagen och genomför nu en utskiftning av likviden från försäljningen. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight sedan oktober 2016.

För mer information om Mälaråsen, vänligen besök www.malarasen.se

Filer för nedladdning
2023-05-16

Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB ägde rum den 16 maj 2023 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag.

2023-02-16
Regulatorisk

Årsstämman i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls i Stockholm den 16 februari 2023. Aktieägarna hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens framlagda förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilket finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.malarasen.se/.

2023-01-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma den 16 februari 2023 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

2023-01-16
Regulatorisk

Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling har slutförts, vilken inte innebar någon väsentlig påverkan på värdejusterat eget kapital. Styrelsen har nu för avsikt att inom kort kalla till årsstämma för att besluta om utskiftning av 159 kr per aktie genom ett automatiskt inlösenförfarande, vilket beräknas kunna genomföras i mitten av mars.

1
2
...
8
>>